Track Title: Phnom Penh - Composer: HR. Norodom Sihanouk - Produced & Arranged by Sam A Ruos - UK 2011 -
Available tracks:

1. Srah Aem Phalla

2. Yeung Roam

3. Chock Daem Troung

4. Le Soir...

5. Kach Phka Rumchang

6. Steng Sangkae Som Kom Prae Cheth

7. Khmer National Anthem - Nokor Raech

8. Pung Savada Khmer - Khmer Heritage

9. Annie

10. Bamnach Cheth Snaeh

11. Monica

12. Phnom Penh

13. Muon Snaeh

14. Muon Rongaev

15. Pros Mouk Khmo

16. Samlenh Snaeh

17.